മരിച്ചവിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ മോക്ഷത്തില്‍ ചേരുവാന്‍ ഇടയാകട്ടെ.
നിത്യപിതാവേ! ഈശോമിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്റെ വിലതീരാത്ത തിരുച്ചോരയെക്കുറിച്ച്‌ അവരുടെമേല്‍ കൃപയുണ്ടാകണമേ .
1സ്വര്‍ഗ. 1നന്മ. 1ത്രി. (5 പ്രാവശ്യം)

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker