കുരിശടയാളം [ചെറുത്]

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തില്‍, ആമ്മേന്‍.

 

കുരിശടയാളം [വലുത് ]

വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ + അടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ + ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ + ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തില്‍, ആമേന്‍.

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker