സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ

സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ; അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ്‌ സ്വര്‍ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ.
അന്നന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളോടു തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരോട്‌ ഞങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ; ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയില്‍നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍

 

നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം‍

നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി! കര്‍ത്താവ്‌ അങ്ങയോടുകൂടെ; സ്ത്രീകളില്‍ അങ്ങു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവാളാകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്‍ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.
പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് ആപേക്ഷിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍.

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker