ത്രിത്വ സ്തുതി

പിതവിനും പുത്രനും + പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിയിലേപ്പോലെ ഇപ്പോഴും + എപ്പോഴും എന്നേക്കും, ആമ്മേന്‍…

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker