ജപങ്ങൾ

 

കുരിശടയാളം [ചെറുത്, വലുത്]

ത്രിത്വ സ്തുതി

സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ…നന്മ നിറഞ്ഞ..പ്രാർത്ഥന

വിശ്വാസപ്രമാണം

ത്രിസന്ധ്യാജപം

കുമ്പസരത്തിനുള്ള ജപം

മനസ്താപ പ്രകരണം

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ

പരിശുദ്ധ രജ്ഞീ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ജപം

വി. യൌസേപ്പിതാവിനോടുള്ള ജപം

മരിച്ചവിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ളജപം

കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠ ജപം

തിരുഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ജപം

വിശ്വാസം, പ്രേത്യാശ, സ്നേഹ പ്രകരണം

കാവൽ മാലാഖയുടെ ജപം

കരുണയുടെ ജപം [വലുത്, ചെറുത് ]

ശരീര ശുദ്ധിയുടെ ജപം

 

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker